Program Týdne Akademie věd ČR

Srdečně Vás zveme na sérii veřejných přednášek v rámci Týdne Akademie věd ČR.

Všechny přednášky proběhnou v Knihovně Jiřího Mahena, ve Velkém sále (5. NP)

1.11.2021, 17:00
Zpracování neželezných kovů ve středověkém Brně
Mgr. Matěj Kmošek, DiS., PhDr. Rudolf Procházka, CSc.

Hospodářství středověkého Brna bylo kromě zemědělství významně založeno na kovové metalurgii. Její podstatnou složkou bylo zpracování neželezných kovů, tedy převážně mědi a jejích slitin, cínu, olova i stříbra. Barevnou metalurgii spojenou s počátky města i jeho následným fungováním dokládají četné nálezy polotovarů, tyglíků, výrobních zařízení i samotných výrobků, které jsou poznávány skrze metody archeologie, archeometrie i metalurgie.

2.11.2021, 17:00
Archeologické stopy římského vojska v markomanských válkách
Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.

Markomanské války (166-180 n. l.) představují mimořádně rozsáhlý vojenský střet, který se za vlády císaře Marca Aurelia odehrál z velké části i na území dnešní Moravy. Byly v mnoha směrech přelomem ve vývoji vztahů mezi Římskou říší a jeho barbarskými, zejména germánskými sousedy. A také zanechaly četné stopy jak v zemi, tak například i v dílech římského sochařského umění. V rámci přednášky budou představeny hlavní zdroje informací a z nich odvozené archeologické poznatky o působení římského vojska na území germánských Markomanů.

3.11.2021, 17:00
Středověký meč jako archeologický, technologický a kulturně-historický fenomén
Mgr. Petr Žákovský, Ph.D., Mgr. Patrick Bárta

V kontextu nedávno provedeného komplexního vědeckého zpracování všech středověkých a raně novověkých mečů z území České republiky přednáška představuje tento významný fenomén ze dvou pohledů: archeologicko-historického a konstrukčně-řemeslného. Ukáže nejen vývoj jejich tvarů, konstrukcí a výzdoby, ale také s nimi spjatý význam kulturně – symbolický a jeho proměny v průběhu staletí.

4.11.2021, 17:00
Tesáky a problematika studia jednosečných zbraní středověku a raného novověku
Mgr. Petr Žákovský, Ph.D., Mgr. Patrick Bárta

Jednosečné zbraně středověku a raného novověku představují výrazný a významný fenomén, kterému však doposud nebyla věnována taková pozornost, jakou si nepochybně zaslouží. Tyto zbraně, které se v různých formách vyskytovaly ve výzbroji napříč celým tehdejším společenským spektrem, jsou dokladem nejen o dobové řemeslné úrovni, ale zároveň poskytují svědectví o každodenním životě našich předků. Součástí přednášky bude i prezentace řady originálních zbraní, ukazujících širou škálu jejich tvarů a typů.

5.11.2021, 17:00
Aj na fragmentoch záleží! Čo všetko nám môžu kúsky kostí povedať o živote pravekých lovcov?
Mgr. Soňa Boriová

Zvieracie kosti v rôznom stave zachovania sú na mladopaleolitických lokalitách bežným nálezom. Tak ako sú predmetom záujmu pre archeológov, rovnako im pozornosť venovali aj samotní lovci. Využívali ich ako zdroj živín alebo materiálu pre výrobu rôznych artefaktov. Aby k takémuto spracovaniu mohlo dôjsť, kosti museli byť polámané na menšie kusy. Okrem človeka však takúto fragmentarizáciu môže spôsobovať i množstvo iných činiteľov. Prednáška poslucháčom stručne predstaví, aké dôležité je jednotlivé fragmentarizačné činitele rozlišovať a akým spôsobom môžu byť rôzne analytické prístupy prínosné pri interpretácii nálezového materiálu zo sídlisk lovcov mamutov, akým je napríklad lokalita Pavlov I.

Díky zhoršující se epidemické situaci jsme se rozhodli zrušit program Dnů otevřených dveří, které měly proběhnout 5. a 6. 11. 2021. Doufáme, že se setkáme na našem brněnském pracovišti za příznivějších podmínek v roce 2022.

Více informací o programu po celé České republice naleznete na stránkách Týdne Akademie věd ČR.