Akademie věd ČR Facebook

Die Probleme der späten römischen Kaiserzeit in Mähren

svazek: III, 2
Academia
Praha 1975, 122 s., 20 s. tab.

ISSN 0139-5289

Rozsáhlá studie z roku 1975 shrnuje problematiku vývoje osídlení na území Moravy v mladší fázi mladší doby římské spadající převážně do 4. století n. l. Základ práce tvoří materiál z nejvýraznější moravské nekropole tohoto období objevené v Kostelci na Hané, který je určující pro definování specifické severomoravské skupiny. Naopak jižní Morava reprezentovaná nekropolemi v Šardičkách nebo ve Velaticích představuje okruh nálezů blízkých jihozápadnímu Slovensku. Kulturní mozaiku sledovaného období doplňují nálezy z dalších dvaceti tehdy známých sídlišť a pohřebišť, jejichž katalog je v práci rovněž obsažen.