Konference Archeologie barbarů

Ve dnech 25.-28. 10. 2023 se v Archeologickém ústavu AV ČR, Brno koná XVIII. protohistorická konference Archeologie barbarů. Hlavním tématem mezinárodní konference budou: Elity a prestižní artefakty ve středoevropském barbariku (sídelně-geografické, nálezové, kulturní, chronologické, technologické, sociální a historické kontexty).

Horizontální a vertikální struktura a heterogenita společenského uspořádání protohistorických komunit se v archeologických pramenech projevují diferencovaně a často jsou obtížně dekódovatelné. Tradičně velký význam pro jejich poznání je přisuzován vybraným kategoriím nálezů (někdy označovaných jako prestižní artefakty) a jejich kontextu (zejména tzv. hroby elit). V současné době se obraz společenského uspořádání stále výrazněji obohacuje o výsledky výzkumů zaměřených na sídelně-geografické, sídlištní, technologické a ekonomické aspekty. Stále více se též zohledňují teoretické modely nejen z prostředí archeologie, ale také kulturní a sociální antropologie a dalších souvisejících disciplín. Aktuální paradigmata kulturní antropologie předpokládají u společenských entit vně Římské říše přítomnost některého z forem náčelnictví s netriviální, vrstevnatou hierarchickou strukturou. Nevýrazně institucionalizované atributy těchto struktur, a jejich fluidní a dynamicky se měnící uspořádání, představují výzvu pro protohistorickou archeologii a nabízejí prostor pro nové výzkumy zaměřené na identifikaci projevů proměn mocenského uspořádání v archeologickém záznamu.