Knižní novinka – Silicite Axes in Moravia, Czech Silesia and Bohemia

 L. Šebela – A. Přichystal: Silicite Axes in Moravia, Czech Silesia and Bohemia, Brno 2020.

Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 65
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
ISBN 978-80-7524-037-8
ISSN 1804-1345
500,- Kč

Práce se zabývá problematikou silicitových seker a dlát. Na území České republiky představují zvláštní druh štípané industrie, který se tu vyskytuje poměrně vzácně. V předložené práci disponujeme souborem 380 kusů, z toho je 116 z Čech, 42 z českého Slezska a 222 z Moravy. Z hlediska použité suroviny byly převážně zhotoveny ze silicitů z glacigenních sedimentů, v menší míře z polských surovin (silicitu krakovsko-čenstochovské jury, variety G, páskovaného silicitu typu Krzemionki a skvrnitého silicitu typu Swieciechów). V zanedbatelné míře byly využity i silicity lokálního původu (rohovec typu Krumlovský les, varieta I/II a blíže neurčené silicity / rohovce typu Moravská brána). Prozatím nedisponujeme doklady dílen, které by dokumentovaly jejich výrobu na území České republiky, i když oblast českého Slezska patří do oblasti s výskytem silicitů z glacigenních sedimentů. Morfologicky je kolekce silicitových seker velmi pestrá. Její rozmanitost můžeme vysvětlit periferní polohou českých zemí vůči produkčním centrům v jižní Skandinávii, středním a jižním Polsku. Na základě současného stavu pramenné základy můžeme konstatovat, že tyto artefakty se vyskytly v pozdním eneolitu a ve starší době bronzové. Silicitové sekery i dláta jsou dokladem intenzivních kontaktů mezi českými zeměmi a oblastmi na sever od České republiky.