Petr Šída – Petr Pokorný (eds.). Mezolit severních Čech III. Vývoj pravěké krajiny Českého ráje: Vegetace, fauna, lidé.

Dolnověstonické studie 25

Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., 2020, 600 s.
ISBN 978-80-7524-036-1
890,- Kč

Právě vychází rozsáhlá monografie, která shrnuje výsledky takřka dvaceti let výzkumů unikátní pískovcové krajiny Českého ráje. Díky propojení rozsáhlého archeologického a přírodovědného bádání můžeme sledovat vývoj krajiny a působení člověka v ní v celé komplexnosti, která nemá doposud v našem prostředí obdoby. Od lovců počátku poslední doby meziledové, přes jejich zlatý věk po úpadek, který pradávné obyvatele našich krajin nutil hledat nové způsoby přežití, až po proměny oblasti v nedávné minulosti, to vše nalezneme na stránkách této výpravné publikace doprovázené unikátními krajinnými fotografiemi vzniklými v průběhu vědeckého bádání.