Etnická a kulturní diverzita a dynamika středoevropského regionu v době římské

Zveme Vás na konferenci Etnická a kulturní diverzita a dynamika středoevropského regionu v době římské, která se koná při příležitosti předsednictví České republiky v Evropské unii. Akce se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha.

Etnická a kulturní diverzita a dynamika středoevropského regionu v době římské

Radek Černoch
Právní postavení římských občanů vs. cizinců dle římského práva

Balázs Komoróczy
Vybrané archeologické příklady mobility obyvatelstva v Římské říši

Vladimír Varsik
Osud autochtonního obyvatelstva v římské provincii Pannonia

Vladimír Salač
Jaké národnosti byli staří Germáni?

Eduard Droberjar
Germáni, Svébové – Markomani, Kvádové a další

Balázs Komoróczy, Marek Vlach
Co o společnosti Germánů doby římské ve středním Podunají prozrazují němé archeologické prameny?

Zuzana Loskotová, Eva Vaníčková
Aktuální archeologické a antropologické výzkumy pohřebišť doby stěhování národů na Moravě

Eva Vaníčková
Metody, potenciál a limity antropologické rekonstrukce fyzického vzhledu
(nejen) starověkých Germánů

Zuzana Loskotová, Eva Vaníčková, Ondřej Bílek, Michael Gabriel
Virtuální rekonstrukce vzhledu langobardské ženy z pohřebiště Mušov-Roviny

Konference proběhne dne 3. prosince 2022 od 12:00 hod. v Návštěvnickém centru Mušov – Brána do Římské říše. Účast na konferenci je zdarma, z důvodu omezené kapacity sálu je ale nutné se předem registrovat na adrese szabova@arub.cz.

Konference se uskuteční v rámci programu Strategie AV21 – Anatomie evropské společnosti (výzkumné téma Evropa, kořeny integrace, utváření lokálních, národních a evropských identit, projekt Tváří v tvář starověkým Germánům střední Evropy).