Knižní novinka – Třebusice. Žárové pohřebiště z doby římské ve středních Čechách

Třebusice. Žárové pohřebiště z doby římské ve středních Čechách. Díl I. Archeologické prameny

Autor: Eduard Droberjar, Karla Motyková
Edice: Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno
Svazek 76
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.; Archeologický ústav SAV, v. v. i.
Brno–Nitra 2023, 639 s.
ISBN 978-80-7524-074-3  Archeologický ústav AV ČR, Brno
ISBN 978-808196-068-0  Archeologický ústav SAV
DOI: 10.47382/arub2023-06
ISSN 1804-1345

Cena: 990,- Kč

Žárové pohřebiště doby římské v Třebusicích (okr. Kladno, Středočeský kraj) je největší nekropolí polabských Germánů (Svébů) odkrytou na našem území. Výzkumy zde prováděly Státní archeologický ústav a později jeho nástupce Archeologický ústav ČSAV v letech 1921 až 1963. Ty na světlo vynesly 960 hrobů, často s mimořádně reprezentativní hrobovou výbavou, představující unikátní, chronologicky strukturovaný průřez materiální kulturou germánského obyvatelstva Čech od počáteční fáze osídlení v druhé polovině 1. století př. n. l. až do první poloviny 3. století. Tento mimořádně žádaný soubor dat zůstával dlouho nepublikován, teprve předkládaná monografie věnována komplexnímu zveřejnění všech hrobů, včetně detailního katalogu jejich výbavy, splácí tento dluh archeologické vědy a poskytuje badatelské obci v celé Evropě nepostradatelné informace o sociální diferenciaci, jejích proměnách a vývoji materiální kultury doby římské. Zatímco první díl připravovaného edičního počinu prezentuje zejména katalogovou část, druhý svazek se zaměří na analytické zpracování hrobových celků.