Die frühmittelalterliche Elite bei den Völkern des östlichen Mitteleuropas
2. publikace ke stažení v roce 2022

Pavel Kouřil ed.: Die frühmittelalterliche Elite bei den Völkern des östlichen Mitteleuropas (mit einem speziellen Blick auf die groβmährische Problematik). Materialien der internationalen Fachkonferenz, Mikulčice, 25.-26. 5. 2004, Brno 2005.

Problém mocenských elit, jejich vzniku, proměn a projevů v hmotné kultuře náleží ke stěžejním tématům studia raně středověké společnosti střední Evropy. Sborník celkem 22 příspěvků odborníků z České republiky, Polska a Slovenska je proto věnován několika okruhům otázek, spjatých s nejpřednějšími složkami raně středověkých societ. Vedle přínosných referátů historických, vyzdvihujících zapojení moravských elit do politických zápasů 10. století a relací s pozdějším vývojem jsou tu analyzovány především projevy sociálního rozvrstvení společnosti 8. – 10. století ve střední Evropě v archeologických nálezech, zvl. na dobových pohřebištích, další studie hodnotí jednotlivé kategorie exkluzivních nálezů, především zbroje. Nechybí ale ani souhrnné referáty, pokoušející se na základě archeologických zjištění i písemných pramenů o komplexnější pohled na západoslovanské elity raného středověku.