Workplace Email Phone
Procházka Rudolf Brno

PhDr. Rudolf Procházka, CSc.

Research Centre for Slavonic and Medieval Archaeology

Přední odborník na středověkou keramiku a její chronologii, počátky vrcholně středověkých měst, hrady a fortifikace 9. až 12. století a archeologii středověku obecně. Významně se zasloužil o rozvoj městské archeologie, spoluzakladatel ÚAPP Brno a Archaia Brno, z.ú.

Vystudoval archeologii a historii na někdejší FF UJEP v Brně (1974–1979). Poté pracoval ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti, od roku 1983 v Archeologickém ústavu ČSAV v Brně (1987 kandidát věd), dále na Ústavu archeologické památkové péče Brno a v  Archaia Brno, z. ú; vyučuje též na FF MU Brno a do roku 2012 též na FF ZU Plzeň. Vedl řadu významných výzkumů v intravilánech moravských měst, zejména v Brně, Uherském Hradišti, Přerově, Uherském Brodě nebo Olomouci. Řešitel řady grantových projektů: 

GAČR 404/03/0722/404 (2003–2005): Hrad Přerov a polský průnik na Moravu kolem roku 1000

Grant MK ČR Měšťanský dům středověkého Brna č. PK0 1P04OPP006 (2003–2005)

GAAS ČR, no. IAA8001402: Chronologie brněnské keramiky  od 12. do počátku 14. století (2004–2006).

GAAS CR, no. IAA800010704:  Vztah zástavby a prostoru v Brně ve 12. a 13. století – odraz urbanizace v archeologických pramenech ve středoevropských souvislostech (2007–2008)

GACR no. 404/09/1966 (2009–2012): Prostorové využití parcel moravských měst na základě archeologických pramenů ve 13. a 14. století, GA ČR 404/09/1966, 2009 – 2012

2015–1018: člen řešitelského týmu projektu GA15-22658S Role center v přechodové společnosti na příkladech z raně středověké Moravy a Slezska, GAČR 15-22658S, (řešitel doc. Phdr. Pavel Kouřil, CSc.)

2090–2021 Strategie AV 21, Kovozpracující řemesla ve vrcholně středověkém Brně, č. 510018

Bibliografie

asep-analytika.lib.cas.cz

scopus.com

academia.edu

Zpět na seznam pracovníků