Pozvánka na výstavu v Přerově

Od 13. října 2017 mají návštěvníci Muzea Komenského v Přerově možnost zhlédnout reprezentativní výstavu „Středověké a raně novověké zbraně Přerovska“, která představuje zbraně a zbroj od kolapsu Velké Moravy do konce třicetileté války. Projekt je realizován ve spolupráci Muzea Komenského v Přerově, p. o. s Archeologickým ústavem AV ČR, Brno, v. v. i.

Výstava prezentuje kolekci nálezů středověké a raně novověké výzbroje a výstroje ze sbírek archeologie a militaria Muzea Komenského v Přerově. Tyto artefakty jsou doplněny o vybrané atraktivní exponáty ze sbírek dalších středomoravských muzejních institucí – Vlastivědného muzea v Olomouci, Muzea a galerie v Prostějově, Městského a kulturního střediska Kojetín, Muzea Kroměřížska, Městského muzea a galerie Holešov a zámku Tovačov. Nedílnou součástí připravovaného projektu bude i výpravný katalog, který podrobně mapuje sbírku militarií přerovského muzea a jejich případnou vazbu na konkrétní historické události regionu. Výstava je instalovaná v reprezentativních prostorách Galerie přerovského zámku. Jednotlivé druhy zbraní (chladné, tyčové, úderné, střelné i palné zbraně) a ochranná zbroj jsou prezentovány jak v rámci obecného vývoje těchto předmětů, tak i v kontextu historických událostí přerovského regionu. Tyto originální exponáty jsou doplněny o vybrané dobové ilustrativní ikonografické prameny, které návštěvníkovi přiblíží jejich funkci a způsoby použití.

První část výstavy je spojena s raně středověkým osídlením města Přerova. Z tohoto období máme doloženy spíše ojedinělé archeologické nálezy militarií, z nichž nejstarší spadají až do 9. století. Mladší část vystavených předmětů pochází z 10. – 11. století a reprezentuje mladší dobu hradištní, kdy se na přerovském Horním náměstí nacházelo mohutně opevněné hradiště.

Největší zastoupení pak má široká škála druhů a typů vrcholně a pozdně středověkých militarií, mezi nimiž lze vyzdvihnout především kolekci mečů, které reprezentativním výběrem názorně ilustrují vývoj této exkluzivní zbraně od 9. do počátku 16. století, přičemž většina z nich nebyla veřejnosti prozatím nikdy představena. Za zmínku stojí také bohatá kolekce tesáků, seker či předmětů úzce spojených s ovládáním koňské síly, mezi nimiž dominuje především široká typová škála ostruh. Dále výstava představuje kolekci nálezů militarií ze širšího okolí Tovačova, které lze hypoteticky spojit s válečnými událostmi z roku 1470, které v daném prostoru probíhaly. Jeden z hlavních exponátů představuje větší část kolekce unikátního nálezu raného typu plátových zbrojí z přelomu 14. a 15. století, který byl učiněn kolem roku 1866 na dnes již zničeném tvrzišti v Žeravicích na Přerovsku. Tento světový unikát reprezentuje jednu z nejstarších dochovaných plátových zbrojí vůbec, přičemž část kolekce nepochybně sloužila svému někdejšímu majiteli při turnajích, o čemž nás informují dochované specifické díly tohoto ochranného odění. Dominantou výstavy je rovněž podstatné torzo hlavně tarasnice z původní výzbroje hradu v Tovačově, doprovázené dvěma hlavněmi raně novověkých děl z téže lokality.

Závěr výstavy je věnován válečným událostem třicetileté války, které dramaticky zasáhly do života tisíců obyvatel měst a vesnic na střední Moravě. K vidění jsou drobné předměty z průzkumu vojenského polního tábora u Horní Moštěnice, kde na sklonku léta 1643 pobývala švédská armáda vedená jednou z nejvýznamnějších postav třicetileté války generálem Lennartem Torstenssonem.

Výstava tak v ucelené formě představuje druhy výzbroje a výstroje, které byly ve sledovaném regionu používány od konce 9. století do konce třicetileté války, přičemž v této formě jsou tyto středověké a raně novověké zbraně prezentovány vůbec poprvé.

Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží, která se uskuteční 12. října v 17:00 hodin ve Slavnostní zámecké síni města Přerova a návštěvníkům pak bude přístupná v Galerii přerovského zámku do 31. března 2018.

Projekt je realizován ve spolupráci Muzea Komenského v Přerově, p. o. s Archeologickým ústavem AV ČR, Brno, v. v. i.