Konference Archeologie a veřejnost 10/2018

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. ve spolupráci s Veřejnou archeologií z. s. si Vás dovolují pozvat k účasti na konferenci Archeologie a veřejnost 10/2018 na téma Neprofesionálové v archeologii. Modely interakce archeologie a uživatelů detektorů kovů.

Termín a místo konání:

Archeologie a veřejnost 10 se uskuteční ve dnech 28.–30. 11. 2018 v Brně v prostorách Archeologického ústavu AV ČR, na adrese Čechyňská 363/19, 602 00 Brno.

Tematická náplň:

Desátý ročník konference Archeologie a veřejnost si tentokrát klade za úkol diskutovat téma tzv. detektoringu. V České republice se v současnosti odhadem 20 až 35 tisíc lidí z řad veřejnosti více či méně intenzivně věnuje hledání detektorem kovů. Ne vždy se jedná o cílené vyhledávání archeologických nálezů, přesto k tomu téměř vždy dochází. Tento jev není nový a archeologické instituce i jednotliví archeologové postupně k němu utvářejí své postoje. Archeologický ústav AV ČR, Brno, na počátku roku 2017 realizoval rozsáhlé dotazníkové šetření, v němž téma detektoringu označilo zhruba 90% archeologů jako něco, co je pro obor velmi důležité a co se jich přímo, velmi aktuálně a naléhavě při jejich činnosti dotýká. V obecné rovině v domácí archeologické obci existují dva protichůdné postoje. Jedna skupina archeologů se domnívá, že minimalizace škod na archeologickém dědictví je možné dosáhnout vstřícným přístupem k neprofesionálním uživatelům detektorů kovů a spoluprací s nimi. Druhá skupina se naopak domnívá, že s uživateli detektorů kovů, kteří je využívají k nelegálním archeologickým výzkumům, spolupracovat nelze. Konference si klade za cíl tyto (zdánlivě?) antagonistické postoje v rámci archeologické obce ČR vyjasnit s možností hledat nějaký obecně přijatelný modus vivendi.
Archeologie a veřejnost 10 chce vytvořit prostor pro otevřenou prezentaci a kritickou diskusi nejrůznějších modelů přístupu k tématu uvnitř oboru.
Konference bude definitivně rozčleněna do bloků na základě přihlášených referátů.
V rámci konference zazní i zvaná „keynote“ přednáška „Výzvy a možnosti detektorové archeologie v dánském a evropském kontextu“, kterou přednese Dr. Andres Dobat z dánské Aarhus University.

Všechny příspěvky, které na konferenci zazní nebo které se jakkoliv budou týkat tentokrát zvoleného tématu, budou otištěny ve sborníku Veřejná archeologie.

Organizační pokyny:

Prosíme zájemce o aktivní či pasivní účast o zaslání vyplněného formuláře přihlášky. Přihlášky lze zasílat průběžně, a to na e-mailovou adresu verejnaarcheologie@email.cz.

Nejzazší termín pro přijetí přihlášky je 31. 10. 2018.

Ubytování pro účastníky konference není zajišťováno hromadně. V případě zájmu o zprostředkování ubytování odpovídajícího možnostem a zájmu účastníka, prosíme, spolu se zasláním přihlášky a uhrazením konferenčního poplatku kontaktujte členku organizačního týmu Michaelu Zelíkovou na e-mailové adrese misa.zelikova@seznam.cz.

Konferenční poplatek:

  • pracující s příspěvkem: 600,- Kč
  • pracující bez příspěvku: 700,- Kč
  • student s příspěvkem: 350,- Kč
  • student bez příspěvku: 450,- Kč

V rámci konference se uskuteční půldenní exkurze, zaměřená na prezentaci archeologických nalezišť Dolní Věstonice/Pavlov a Mušov.

Konferenční poplatek je třeba uhradit do 15. 10. 2018 na účet 259570002/0300 vedený u ČSOB a.s. Brno, Veveří. Jako variabilní symbol uveďte 102018 a do poznámky jméno účastníka/účastníků!

Údaje pro platbu ze zahraničí:

  • BIC: CEKOCZPP
  • IBAN: CZ62 0300 0000 0002 5957 0002

V ojedinělých případech lze poplatek uhradit na místě v hotovosti. O uhrazení poplatku bude vystaveno potvrzení.

V případě jakýchkoliv nejasností a specifických požadavků se obracejte na členy organizačního týmu:
Balázs Komoróczy (komoroczy@arub.cz, 00 420 604 246 002),
Michaela Zelíková (misa.zelikova@seznam.cz).

Těšíme se na setkání!

Balázs Komoróczy (AÚ AV ČR Brno)
Michal Bureš, Miroslava Šmolíková (Veřejná archeologie)